Quy định về giao dịch trực tuyến

Trong cuộc sống, khi bạn làm một việc gì thì đều phải có những quy tắc riêng bất kể là kinh doanh hay hoạt động sống hàng ngày. Những quy tắc đó sẽ được ban bố thành quy định thành văn hoặc bất thành văn và nhiệm vụ của mỗi người là tuân thủ nó để bảo vệ lợi ích cho mình và người khác. Thế nên, quy định về giao dịch trực tuyến cũng là một loạt các quy tắc được đề ra để đảm bảo cho hoạt động hệ thống giao dịch trực tuyến vận hành một các suông sẻ và quyền lợi của những người tham gia được tôn trọng.

Thời gian trong quy định về giao dịch trực tuyến

Quy định về giao dịch trực tuyến đối với thời gian giao dịch được HOSE (Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh) ban hành như sau:

Phiên giao dịch
Phương thức giao dịch
Thời gian giao dịch
Áp dụng cho cổ phiếu và chứng chỉ quỹ
Phiên sángKhớp lệnh định kỳ mở của và thỏa thuận9.00 am – 9.15 am
Khớp lệnh liên tục 1 và thỏa thuận9.15 am – 11.30 am
 Nghỉ giữa phiên11.30 am – 1.00 pm
Phiên chiềuKhớp lệnh liên tục 2 và thỏa thuận1.00 pm – 2.30pm
Khớp lệnh định kỳ đóng cửa và thỏa thuận2.30 pm –  2.45pm
Giao dịch thỏa thuận2.45 pm – 3.00 pm
Áp dụng cho trái phiếu
Phiên sángGiao dịch thỏa thuận9.00am – 11.30 am
 Nghỉ giữa phiên11.30 am – 1.00 pm
Phiên chiềuGiao dịch thỏa thuận1.00 pm – 3.00 pm

Phương thức khớp lệnh trong quy định về giao dịch trực tuyến

quy định về giao dịch trực tuyến hiện nay 
Khớp lệnh định kỳLà phương thức giao dịch dựa  trên cơ sở so khớp các lệnh mua và lệnh bán một loại chứng khoán ở một thời điểm xác định.  Nguyên tắc xác định giá thực hiện như sau:
  • Tại khối lượng giao dịch đặt giá trị lớn nhất, mức giá tương ứng sẽ là mức giá thự hiện giao dịch
  • Nếu xảy ra trường hợp có nhiều mức giá thỏa mãn điều kiện thì mức giá thực hiện sẽ được xác định là mức giá trùng hoặc tiệm cận với giá thực hiện của lần khớp lệnh gần nhất.
Khớp lệnh liên tục: Là phương thức giao dịch thực hiện trên cơ sở so khớp các lệnh mua vào và lệnh bán ra chứng khoán ngay khi nhà đầu tư nhập lệnh vào hệ thống giao dịch.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *